Jézus Szíve tisztelete a szatmári egyházmegyében

I. Történelem

Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézusnak a kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.

A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13-14. század német misztikusainál a Jézus Szíve-tisztelet. Ezt követően a 16. században, főként a jezsuiták és a karthauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes kibontakozása a 17. században élt Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekjén. XIII. Kelemen pápa 1765-ben engedélyezte a lengyel püspököknek, hogy bizonyos keretek között bevezessék Jézus Szíve miséjét és officiumát. IX. Pius pápa Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor enciklikában már összefoglalást adott a Jézus Szíve tisztelet teológiai alapjairól. XII. Pius pápa a Haurietis aquas enciklikájával emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről.

A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezen kívül Jézus Szívét ünnepeljük minden első pénteken és június havában.

II. Jézus Szíve tiszteletének kezdete

Az atyák (jezsuita szerzetesek) Szatmárnémetiben is a Jézus Szíve tisztelet terjesztésével akarták élőbbé tenni a hívők lelki életét, s 1868 júliusában ezért honosították meg Szatmáron – a római központ engedélyével – a Jézus Szíve Társulatot. (Dr.Bura László – A Kálvária templom a jezsuiták lelkipásztori tevékenységének központja)

A Jézus Szíve ünnepén a városbeli és a század utolsó évtizedeiben a vidékről érkezett hívek számára magyar nyelvű prédikációt tartottak, 1891-ben a német anyanyelvűek külön német prédikációt is kértek. A Jézus Szívének tisztelete egyre jobban erősödött és ehhez kapcsolódó esemény volt az egyházmegye felajánlása Jézus Szívének. A XIII. Leó pápa által előírt felajánlást az 1899. évi századfordulón Meszlényi Gyula megyés püspök az akkori Kálvária kápolnában végezte el.

A kápolnát 1908-1909-ben átépítették és 1909-ben Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel. Ettől kezdődően az északkeleti országrészben Szatmár lett a Jézus Szíve–tisztelet középpontja.

Az ünnepélyes templombúcsút mindig az ünnep napját követő vasárnap tartották, azért, hogy a város lakosságán kívül a vidéki lakosság is részt vehessen. A szentmisét követően ünnepélyes körmenet zárta a búcsút.

A templomszentelést követően, 15 éven keresztül P. Bóta Ernő volt a búcsúünnep szervezője, melyen magyarok, németek és keleti szertartású katolikusok is részt vettek.

A II. világháború végén 1945-ben, valamint a következő években a háború utáni körülmények miatt nem tarthatták meg, de a következő években nem volt akadálya. 1947-1949-ben az ünnepélyes szentmisét Dr. Scheffler János megyés püspök celebrálta és a résztvevők számát 1947-ben 5000-re becsülték, míg 1949-ben már 7000-re.

A kommunista diktatúra nagyon sok akadályt gördített a nyilvános ünneplés útjába. A civil engedetlenség megnyilvánult 1950-ben, amikor a Kálvária kertben összegyűlt többezres tömeggel P. Godó Mihály közölte a hatóságok tiltó rendelkezését, viszont a tömeg nem tartotta be és kivonult a Székesegyházba, majd onnan vissza a Kálvária kertbe, ahogy azt a körmenetek alkalmával szokta. Ezek után csak a templom falain belül ünnepelhettek a hívek.

Az újkor már hozta magával, hogy a Kálvária kert lehetett a Jézus Szíve búcsúk helyszíne, ami aztán 1989-ben bekövetkezett.

III. Az egyházmegyei búcsúk helyszínei

Amint említettem, kezdetben a Kálvária templom főbejárata előtti kis területen állt az ünnepi oltár, a templomkertben állva, vagy hozott ülő alkalmatosságokon a résztvevők, zarándokok voltak. A hangosítás az elején nagyon kezdetleges volt és többnyire az egyházmegyés ezermester papok jóvoltából valósult meg. Azokban az időkben a Kálvária kert gyönyörű hársfákkal volt tele, melyek a búcsú idején ontották bódító illatukat.

1999-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Jézus Szíve búcsú nagymiséjének és körmenetnek a szervező csapatának tagja lehettem. Reizer Pál püspök Úr vezette az előkészületi megbeszélést, amin szó szerint ez hangzott el: „Csináljuk úgy mint a nagyok”. Ezzel arra célzott, hogy a szervezés, a lebonyolítás olyan legyen, mintha egy profi csapat csinálná. Az isteni gondviselésnek köszönhetően, nagyon szép időt kaptunk és minden úgy sikerült ahogyan azt közösen elterveztük.

Ez volt az első nagyszabású Jézus Szíve búcsús mise és körmenet, az első, amin felavattuk a kültéri emelvényt, amit erre az alkalomra egy kaplonyi vállalkozó készített és szerelt, az „öltöztetését” a szatmári „Szent József – a munkás” katolikus Férfiszövetség csapata csinálta és csinálja azóta is.

Így néz ki az emelvény az oltárral az utolsó simítások nyomán, a mise kezdete előtt:

2019-ben lesz a 20. évfordulója a templom előtti búcsús miséknek.

IV. Neves szónokok, celebránsok

Az évtizedek alatt nagyon sok neves és magas egyházi rangú celebránsa, illetve szónoka volt a szatmári egyházmegyei búcsúnak. A teljesség igénye nélkül emlitek néhányat:

  • S.E. Mons. Miguel Maury Buendia apostoli nuncius
  • Erdő Péter bíboros prímás
  • Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
  • Ioan Robu érsek
  • Petru Gherghel érsek
  • Majnek Antal munkácsi püspök
  • Forrai Tamás volt jezsuita provinciális (Magyarország)
  • Dr. Ternyák Csaba egri érsek
  • Cserháti Ferenc a határon túli magyarok püspöke
  • Dr. Németh László SVD nagybecskereki püspök

Mindegyik celebráns kiemelte a Jézus Szívéhez való tartozás és az iránta táplált szeretetnek a meghatározó fontosságát, ami mint egy világító út, az évszázadok viharaiban mindig az Úr felé vezette a Benne hívőket.

V. A Kálvária templom a búcsút megelőző kilenced helyszíne

Az egyházmegyei búcsút megelőző kilenc napon lelki felkészülést tartanak a hívek és a lelkipásztorok. Minden évben nagy érdeklődés előzi meg a kilencedet, mivel az egyházmegye papsága is szeretné elmondani szívének gondolatait, a hívek meg szeretnék azokat a kegyelmeket kapni, amelyek a kilenced és Jézus Szívének imádata adhat.

Összeállította: Jurka László